Disclaimer en aansprakelijkheid

Voorwaarden

Deze website en de daarop aangeboden diensten worden onder de hierna volgende voorwaarden door Portaal ter beschikking gesteld. Door hiervan gebruik te maken, ga je onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden.  We raden je aan ze goed door te nemen voor je de website gebruikt. Portaal behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen en de wijziging gaan in vanaf het moment van publicatie van de wijziging. Check daarom regelmatig deze voorwaarden voor eventuele aanpassingen.

 

Algemeen

Deze website kopenbijportaal.nl is een website van Stichting Portaal (in deze voorwaarden en op deze website aangeduid als “Portaal”).
Stichting Portaal is gevestigd Beneluxlaan 9 te Utrecht en geregistreerd onder nummer 30038487 bij de Kamer van Koophandel en bereikbaar via kopen@portaal.nl.

 

Toegestaan en verboden gebruik

De gebruiker kan zonder enige verplichting de website en alle gegevens met betrekking tot de te koop staande onroerende goederen raadplegen voor zijn eigen persoonlijke gebruik.

 

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.

Het is strikt verboden om de gegevens die via deze website  beschikbaar worden gesteld voor enig eigen commercieel doel te gebruiken. Dit houdt onder meer in dat het strikt verboden is om deze gegevens geheel of gedeeltelijk zonder schriftelijke toestemming van Portaal:

* te verzamelen en op te slaan in een eigen database;

* te gebruiken voor her-publicatie op andere websites, online diensten of online of offline publicaties; of

*  te gebruiken voor het ongevraagd toezenden van aanbiedingen of informatie over eigen producten of diensten.

 

Hyperlinks

Een hyperlink naar de startpagina van de website is in principe toegestaan; het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen. Portaal stelt het wel op prijs wanneer zij hiervan op de hoogte worden gesteld via kopen@portaal.nl.

 

Disclaimer en aansprakelijkheid

Aan de inhoud en juistheid van de op deze website weergegeven informatie wordt veel aandacht besteed. Portaal kan echter niet instaan voor de continue beschikbaarheid en juistheid van al de op deze website voorkomende gegevens.

De gegevens ten aanzien van aangeboden onroerende goederen gelden uitdrukkelijk niet als een aanbod gereed voor aanvaarding en dienen enkel ter algemene informatie. De gegevens zullen bij het eventueel sluiten van een overeenkomt ten aanzien van dat onroerend goed uitdrukkelijk ook geen onderdeel uitmaken van de betreffende overeenkomst.

Behoudens gevallen van bewuste misleiding, is Portaal niet aansprakelijk voor fouten of onvolledigheden in de aangeboden gegevens ten aanzien van aangeboden onroerend goed. Met name geldt dat aangegeven afmetingen en oppervlaktes niet gegarandeerd zijn en schattingen kunnen betreffen.

 

Privacy – gebruik van Cookies

Op de website wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’ om de goede werking van deze website voor u mogelijk te maken. Een cookie is een heel klein gegevensbestandje dat door een website op uw computert wordt geplaatst om u als bezoeker te herkennen en om bepaalde gegevens over uw gebruik van de website op te slaan (zoals door u gekozen instellingen or voorkeuren of door u in een online winkelmandje geplaatste goederen). Specifiek gebruiken wij op deze website cookies om:

* uw voorkeuren op te slaan zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren;

* bij te houden hoe u op onze site binnen bent gekomen zodat wij de effectiviteit van de promotie van onze website kunnen optimaliseren;

* anonieme statistische gegevens verzamelen over het gebruik van de website om deze op basis daarvan te kunnen verbeteren.

Wij gebruiken de hiermee verkregen gegevens verder uitdrukkelijk NIET zonder uw expliciete nadere toestemming om gegevens over u te verzamelen en/of om die aan derden door te geven, bijvoorbeeld voor advertentiedoeleinden.

Mogelijk dat aanbieders van diensten van derden die u via onze website kunt gebruiken (zoals bijvoorbeeld Google Maps) cookies gebruiken. Daarvoor verwijzen wij u naar de gebruiksvoorwaarden van de betreffende derde. Wij gebruiken deze niet en zijn er ook niet verantwoordelijk voor.

Door middel van het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om cookies te weigeren. Hierdoor kunt u een aantal functionaliteiten op de website niet meer gebruiken en zult u vaker uw voorkeuren en instellingen moeten aangeven.

 

Privacy -algemeen

Wij houden ons bij het aanbieden van onze diensten en deze website aan de wetgeving op het gebied van privacy. Indien u uw gegevens aan ons verstrekt via deze website zullen wij deze enkel gebruiken in onze relatie met u en zullen wij deze niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van een nieuwsbrief kunt u zich op elk gewenst moment hiervoor uitschrijven op de wijze als aangegeven in de betreffende nieuwsbrief.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden en alle diensten van Portaal is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

Klachten of vragen

Klachten of vragen over de website kunt u, bij voorkeur per e-mail, melden aan Portaal. Portaal zal zo spoedig mogelijk reageren.